Avgifter & Villkor

Nedan finns aktuella avgifter för nedladdning.

Medlemsavgift och sommarplats aviseras i början av varje år, vinterplats på sommaren.

Båtplatsavgiften, sommar såväl som vinter, består av en fast avgift och en rörlig baserad på båtens storlek.

Alla medlemmar med båtplats betalar en deposition för arbetsplikt, som sker på våren för sommarplats respektive hösten för vinterplats. Depositionen återfås efter att samtliga arbetspass genomförts, vanligen i juni respektive november.

Betalningsvillkor 30 dagar

Båtplats får disponeras när alla avgifter betalats. 

Bindande ansökan om båtplats sker genom betalning av avgiften inom föreskriven tid. Om platsen inte nyttjas kan avgiften återfås om LSS har möjlighet att belägga platsen med en annan båt.

BAS

BAS, Båtunionens Administrativa System, kan du som medlem;

–        Kontrollera dina och båtens uppgifter

–        Se båtens placering

–        Se dina fakturor och om de betalats

–        Boka arbetsplikt- och vaktpass

Saknar du inloggningsuppgifter eller vill logga in med BankID, kontakta sekreterare@lidingosegelsallskap.se

NYTT: 

Personuppgifter

Lidingö SegelSällskap hanterar sina medlemmars personuppgifter i form av personnamn och kontaktuppgifter; adress och postadress, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna sparas säkert i vår medlemsportal BAS – Båtunionens Administrativa System. För medlemmar som önskar inloggning till BAS med BankID eller betalning av LSS avier med e-faktura, hanterar LSS även personnummer. I LSS redovisningssystem förvaras kontouppgifter till de medlemmar som är aktuella för utbetalning av arvoden och arbetspliktdepositioner.

LSS policy för personuppgiftsbehandling finns här