Miljöplan

Miljöplan ‐ Lidingö Segelsällskap

Lidingö Segelsällskap (LSS) är en ideell idrottsförening vars ändamål är att inom båtsporten
verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. Som medlem i LSS har man ett ansvar om
att bevara den yttre miljön till kommande generationer och förbinder sig därmed att dels ha ett medvetande om båtlivets eventuella miljöpåverkan samt att följa båtklubbens utformade
miljöregler och avfallshanteringsplan.

Som medlem i LSS förbinder jag mig att:

• Följa miljölagstiftning som kommunen upprättad.
• Aktivt välja ur miljösynpunkt lämpliga produkter som används vid nyttjandet av hamn
och varvsområdet.
• I största möjliga mån välja bort kemikalier och färger till förmån för mer miljövänliga
alternativ.
• Om möjligt välja bort färg och kemikalier för att ersätta detta med den av LBF
subventionerade båtbottentvätten.
• Vara medveten om vikten av att följa de anvisningar i särskillt upprättad
hanteringsplan för avfalls gällande hushållssopor och miljöfarligt avfall samt att
sortera dessa den plats klubben hänvisar till.
• Följa särskilda anvisningar i hamn- och varvsförordningen vad gäller regler för
sliparbeten på land.
• Göra andra medlemmar/kamrater uppmärksamma på miljötänkande och denna
miljöpolicy.
• I största möjliga mån minimera miljöpåverkan på vatten och markområden
arrenderade av LSS.

Denna miljöpolicy granskas årligen av styrelsen och ingår i den årliga egenkontrollen som
miljösektionen gör i det långsiktiga miljöarbetet